Strona główna W górę

Archiwum 2012-2013


Strona główna
W górę

 

ARCHIWUM

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

w Gimnazjum w Wietrznie

Lp

Treść

odpowiedzialni

Terminy1)

1.

Organizacja roku szkolnego:

 

- zimowa przerwa świąteczna

23.XII 2012 – 31.XII 2012

 

- wiosenna przerwa świąteczna

28.III 2013 – 2.IV 2013

 

- ferie zimowe

11.II 2013 – 24.II 2013

 

- ferie letnie

29.VI 2013 – 31.VIII 2013

Kolejny rok szkolny (2013/2014) rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2013

 

- egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2013 r. (wtorek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2013 r. (środa)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

23-25.IV 2013

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego

– 21 czerwca 2013 (data wydania zaświadczenia: 28 czerwca 2013).

2.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 

a) plenarne:

 

 

    - podsumowanie I semestru

25.I 2013(pi)

 

    - podsumowanie roku szkolnego

28.VI 2013(pi)

 

b) klasyfikacyjne

18.I 2013(pi), 21.VI 2013(pi)

 

c) szkoleniowe

zgodnie z planem szkoleń

 

e) zespoły samokształceniowe

 

dwa razy w semestrze

 

f) zespoły problemowe

 

według potrzeb

3.

Klasyfikacja:

 

- informacja o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych

do 18.XII 2012; do 21.V 2013

 

- informacja o okresowych i rocznych ocenach z przedmiotów i z zachowania

do 11.I 2013; do 14.VI 2013

 

- składanie wniosków o sprawdzian zmieniający ocenę proponowaną przez nauczyciela

do 07.I 2013; do 11.VI 2013

 

- składanie wniosków o podwyższenie oceny zachowania proponowanej przez wychowawcę

do 11.I 2013; do 14.VI 2013

 

- wystawienie ostatecznych ocen okresowych i rocznych

do 17.I 2013; do 20.VI 2013

 

- egzaminy poprawkowe

od 27.VIII 2013 do 31.VIII 2013

4.

Dokumentacja pedagogiczna:

 

- dzienniki i arkusze ocen

do 25.I 2013; do 28.VI 2013

 

- pisemne sprawozdania nauczycieli i wychowawców klas

do 18.I 2013; do 20.VI 2013

 

- pisemne informacje o działalności pozalekcyjnej

do 18.I 2013; do 20.VI 2013

5.

Ewaluacja wewnętrzna

Marzec – Maj 2013

6.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Działanie

Odpowiedzialny

Termin

 

Opracowanie wykazu uczniów: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Wychowawcy klas

niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii

 

Opracowanie wykazu uczniów nie posiadających orzeczenia lub opinii

Wychowawcy klas

niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub  specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

Ustalenie zakresu, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej

Zespoły

do końca lutego 2013

 

Zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji – do końca lutego

Zespoły

do końca lutego 2013

 

Ustalenie form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form

Dyrektor

szkoły

do 30 kwietnia 2013

 

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o ustalonych formach, sposobach i okresach udzielania pomocy oraz wymiarze godzin

Dyrektor

szkoły.

po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły

 

Opracowanie dla uczniów planów działań wspierających

Zespoły

do 31 sierpnia 2012

7.

Wycieczki klasowe:

 

z wyjątkiem miesiąca poprzedzającego koniec każdego semestru

 

8.

Wywiadówki:

 

20.IX 2012 (czw); 24.I 2013 (czw); 23. V 2012 (czw)

9.

Uroczystości szkolne2):

 

- Ślubowanie klasy pierwszej

wych. klasy pierwszej

26. IX 2012 (śr)

 

- Dzień Edukacji Narodowej

E. Giemza

12. X 2012 (pi)

 

- Święto Niepodległości

J. Braja

9. XI 2012 (czw)

 

- Andrzejki

Wychowawcy klas

30. XI 2011 (pi)

 

- Mikołajki

Wychowawcy klas

6. XII 2011 (czw)

 

- Zabawy noworoczne

Wychowawcy klas

28.I-9.II 2013

 

- Walentynki

Wychowawcy klas

14. II 2013 (czw)

 

- Święto Wiosny

E. Giemza

21. III 2013 (czw)

 

- Dzień otwarty Szkoły

M. Widurek

20.IV 2013 (so)

 

- Święto Konstytucji 3 Maja

J. Braja

27. IV 2012 (pi)

 

- Dzień Matki

Wychowawcy klas

24. V 2012(pi)

 

- Dzień Dziecka

Wychowawcy klas

31. V 2013 (pi)

 

- Pożegnanie absolwentów Szkoły

- Zakończenie roku szkolnego

J. Braja

A. Lajdanowicz

28. VI 2013 (pi)

1) terminy określone są od dnia... do dnia... włącznie, skróty po, wt  itd... określają  odpowiednio: po - poniedziałek, wt - wtorek itp.

2) formę obchodów uroczystości wybiera osoba odpowiedzialna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

Dni wolne: 23-26.IV 2013, 29-30.IV 2013, 2.V 2013, 31.V 2013  

 

 

Święta ruchome w 2013 roku

 

    Tłusty czwartek: 7 lutego 2013 (czwartek)

    Ostatnia sobota karnawału: 9 lutego (sobota)

    Ostatki: 12 lutego 2013 (wtorek)

    Popielec: 13 lutego 2013 (środa)

    Niedziela Palmowa: 24 marca 2013 (niedziela)

    Wielki Czwartek: 28 marca 2013 (czwartek)

    Wielki Piątek: 29 marca 2013 (piątek)

    Wielka Sobota: 30 marca 2013 (sobota)

    Wielkanoc: 31 marca 2013 (niedziela)

    Poniedziałek Wielkanocny: 1 kwietnia 2013 (poniedziałek)

    Święto Bożego Miłosierdzia: 7 kwietnia 2013 (niedziela)

    Wniebowstąpienie: 12 maja 2013 (niedziela)

    Zesłanie Ducha Świętego: 19 maja 2013 (niedziela)

    Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła: 20 maja 2013 (poniedziałek)

    Boże Ciało: 30 maja 2013 (czwartek)


NOWOŚCI
NA STRONIE:


Podział godzin od
13 lutego 2017r.


Aktualny kalendarz roku szkolnego 2015/2016


Archiwum absolwentów

............................................

............................................

 

Polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do gimnazjum.wietrzno@onet.eu z  pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2011 Gimnazjum w Wietrznie
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2017